WCK Logo

ARCHIWUM Z ŻYCIA KLASTRÓW


Hefajstos - Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych z Poznania  uzyskał pozytywny wynik autoewaulacji


Kolejnymi klastrami, które uzyskały pozytywny wynik autoewaluacji, są: Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych Hefajstos, koordynowany przez Instytut Obróbki Plastycznej z siedzibą w Poznaniu oraz Creative Communication Cluster, koordynowany przez Polską Fundację Komunikacji z Warszawy . Gratulujemy!


Każdy koordynator klastra ma możliwość przeprowadzenia autoewaluacji pod kątem spełnienia standardów zarządzania, przy wykorzystaniu narzędzia do autoewaluacji w formacie arkusza Excel.


Narzędzie zawiera 36 standardów, pogrupowanych w 5 obszarów:
ORGANIZACJA
ZASOBY
PROCESY
USŁUGI NA RZECZ CZŁONKÓW KLASTRA,
WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM
i 19 podobszarów.


Arkusz jest podzielony na dwie części. W części pierwszej użytkownik wprowadza ogólne informacje nt. klastra (takie jak: nazwa klastra i koordynatora, forma prawna, sektor działalności, liczba członków, szacunkowe zatrudnienie), a następnie wybiera fazę rozwoju klastra z rozwijanego menu, co jest konieczne do przeprowadzenia procesu autoewaluacji. W drugiej części Arkusza znajdują się standardy zarządzania, z których każdy posiada minimalne wskaźniki spełnienia. Wskaźniki te, podane w oddzielnej kolumnie, umożliwiają wybranie odpowiedniej odpowiedzi („Spełnia”/”Nie spełnia”) z rozwijanej listy. W zależności od fazy rozwoju klastra - embrionalna, rozwoju, dojrzałości - dany standard może mieć charakter obligatoryjny albo opcjonalny. Aby autoewaluacja wypadła pozytywnie, muszą zostać spełnione wszystkie standardy obligatoryjne dla danej fazy rozwoju.

Po zakończeniu wprowadzania danych, automatycznie generowany jest raport podsumowujący autoewaluację, który zawiera m. in. szczegółowe informacje nt. spełnienia poszczególnych standardów i obszarów, zilustrowane graficznie.  

Narzędzie umożliwia identyfikację słabych stron w zarządzaniu klastrem. Koordynator klastra uzyskuje informację o standardach, które nie zostały spełnione, zarówno w odniesieniu do standardów obligatoryjnych dla danej fazy rozwoju, jak i opcjonalnych, co pozwala mu zorientować się jakie działania powinny być przedmiotem jego aktywności. Autoewaluacja pomaga doskonalić procesy zarządzania klastrem – w szczególności ocena spełnienia standardów opcjonalnych dla danej fazy rozwoju pozwala na określenie nowych obszarów, w których należy podjąć działania.

Klastry, które przesłały do PARP raporty z autoewaluacji, potwierdzające spełnienie standardów zarządzania, zostały oznaczone na Mapie Klastrów kolorem czerwonym: http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html