WCK Logo

ARCHIWUM Z ŻYCIA KLASTRÓW

klastry1

Pod koniec 2015 roku, PARP przeprowadziła weryfikację standardów zarządzania w wybranych klastrach, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Weryfikacji zostały poddane 64 klastry, z czego 5 znajdowało się w fazie embrionalnej, 58 w fazie rozwoju, a jeden był w fazie dojrzałości. Ostatecznie 30 klastrów (47%) - wszystkie w fazie rozwoju spełniło, a 34 nie spełniły standardów zarządzania. Ocena stopnia spełnienia standardów miała miejsce podczas spotkania w klastrze, z udziałem eksperta zewnętrznego i co najmniej dwóch przedstawicieli klastra – koordynatora i członków klastra, i była prowadzona w oparciu o narzędzie do autoewaluacji koordynatora.


Ogólny poziom spełnienia standardów był wysoki — wyniósł średnio 92% dla wszystkich analizowanych obszarów. Poziom spełnienia standardów w poszczególnych obszarach był zbliżony. Najwyższą wartość uzyskała współpraca z otoczeniem (96%), na drugim miejscu plasował się obszar organizacja klastra (93%). Bardzo podobne wyniki miał obszar procesy w klastrze – 91%, a najniższą pozycję pod względem poziomu spełnienia standardów miały obszary: usługi na rzecz członków klastra oraz zasoby, w których poziom spełnienia wyniósł 89%.


Raport: http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/media/_multimedia/D8FBCB401367433B95B0C4811D025480/20160323_143553%20RAPORT_weryfikacja_standardow_PARP_2015.pdf


Źródło: http://www.pi.gov.pl