WCK Logo

ARCHIWUM PROGRAMÓW I KONKURSÓW

PO-inteligentny-rozwój

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych jako cel główny zakłada zwiększenie wolumenu eksportu przedsiębiorstw reprezentujących sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym opartym głównie o produkty/usługi innowacyjne, w tym Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Zwiększenie świadomości zagranicznych środowisk biznesowych nt. potencjału innowacyjnego wybranych sektorów polskiej gospodarki oraz umocnienie wizerunku Polski (Marki Polskiej Gospodarki) na świecie poprzez promocję polskich marek produktowych. W rezultacie wzrośnie liczba przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową na nowych, perspektywicznych rynkach zagranicznych (dywersyfikacja kierunków współpracy zagranicznej polskich firm).

Ogłoszenie konkursu16.05.2016

Rozpoczęcie naboru wniosków 24.06.2016

Zakończenie naboru wniosków 05.08.2016

MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU 1 000 000 zł

PROJEKTU

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 • Kontynuacja wspierania MSP w zakresie internacjonalizacji względem wdrażanych przez PARP i Ministerstwo Gospodarki w latach 2007-2013: działania 6.1 PO IG i poddziałania 6.5.2 PO IG;
 • Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP;
 • Brak konieczności posiadania Planu Rozwoju Eksportu;
 • Wsparcie skierowane zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze;
 • Określony katalog imprez wystawowych (branżowych i ogólnych).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

na jakie typy projektów można uzyskać dofinansowanie?

w ramach realizacji działania będzie udzielane wsparcie przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:

 • posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),
 • prowadzących działalność eksportową,
 • prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/ wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania: do 50% lub do 85% wydatków kwalifikowanych (w zależności od rodzaju wsparcia: pomoc publiczna i de minimis lub tylko pomoc de minimis)

ZAŁOŻENIA FINANSOWE:

 • Minimalna wartość projektu – brak
 • Maksymalna wartość projektu – 1 000 000 PLN
 • Wsparcie: do 50% (pomoc publiczna i pomoc de minimis) albo do 85% (pomoc de minimis)
 • Budżet Poddziałania: 100 000 000 euro (wg planowanych założeń – stan na maj 2015 r.)

KOSZTY KWALIFIKOWANE:

A. W przypadku finansowania projektu pomocą publiczną i pomocą de minimis:

 • wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego (do 50% – pomoc publiczna)
 • pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis (do 50%) tj.: – delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych;
 • transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach;
 • wpisu do katalogu targowego;
 • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • informacyjno-promocyjne projektu.

B. W przypadku finansowania całości wydatków pomocą de minimis:

 • Intensywność wsparcia uzależniona od posiadanego statusu
 • Mikroprzedsiębiorstwa: do 85%
 • Małe przedsiębiorstwa: do 80%
 • Średnie przedsiębiorstwa: do 75%
 • UWAGA – Z pomocy de minimis mogą skorzystać jedynie te podmioty, które posiadają wolny limit kwotowy do wykorzystania