ARCHIWUM PROGRAMÓW I KONKURSÓW

 Drukuj 

PO-inteligentny-rozwój

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych jako cel główny zakłada zwiększenie wolumenu eksportu przedsiębiorstw reprezentujących sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym opartym głównie o produkty/usługi innowacyjne, w tym Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Zwiększenie świadomości zagranicznych środowisk biznesowych nt. potencjału innowacyjnego wybranych sektorów polskiej gospodarki oraz umocnienie wizerunku Polski (Marki Polskiej Gospodarki) na świecie poprzez promocję polskich marek produktowych. W rezultacie wzrośnie liczba przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową na nowych, perspektywicznych rynkach zagranicznych (dywersyfikacja kierunków współpracy zagranicznej polskich firm).

Ogłoszenie konkursu16.05.2016

Rozpoczęcie naboru wniosków 24.06.2016

Zakończenie naboru wniosków 05.08.2016

MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU 1 000 000 zł

PROJEKTU

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

na jakie typy projektów można uzyskać dofinansowanie?

w ramach realizacji działania będzie udzielane wsparcie przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:

jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania: do 50% lub do 85% wydatków kwalifikowanych (w zależności od rodzaju wsparcia: pomoc publiczna i de minimis lub tylko pomoc de minimis)

ZAŁOŻENIA FINANSOWE:

KOSZTY KWALIFIKOWANE:

A. W przypadku finansowania projektu pomocą publiczną i pomocą de minimis:

B. W przypadku finansowania całości wydatków pomocą de minimis: