WCK Logo

ARCHIWUM PROGRAMÓW I KONKURSÓW

fast track

Fast Track to Innovation (FTI) to akcja pilotażowa zaplanowana na lata 2015 r. i 2016 r. Budżet inicjatywy na poszczególne lata wynosi po 100 mln euro. Co roku Komisja Europejska zamierza wesprzeć od 50 do 70 projektów, a zakładany na dzisiaj stopień sukcesu to 5-10%. FTI wspiera zaawansowane i wyspecjalizowane rozwiązania B+R, m.in. działania związane z wyznaczaniem standardów, zaawansowanym testowaniem, pilotaże i demonstracje, walidacja w warunkach rzeczywistych, certyfikacja i walidacja modelu biznesowego.


Ewaluacja projektów jest znacznie szybsza w porównaniu z innymi projektami innowacyjnymi, a time-to-grant (czyli czas od momentu zamknięcia konkursu do rozpoczęcia projektu) w tym schemacie wynosi 6 miesięcy. Maksymalna wielkość grantu to 3 mln euro, a poziom dofinansowania 70%. Podmioty non for profit (np. uniwersytety, instytuty badawcze) mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%.

DLA KOGO
Fast Track to Innovation dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają szansę na sukces. Inicjatywa dotyczy pomysłów w dowolnym obszarze technologii i jest dostępna dla wszystkich p

WYMAGANIA
W ramach inicjatywy FTI wymagane jest:
- utworzenie konsorcjum projektowego, składającego się z min. 3 i max. 5 partnerów z krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020. W przypadku konsorcjum składającego się z 3-4 partnerów, przynajmniej 2 powinny stanowić podmioty prywatne (private for profit), w przypadku konsorcjum składającego się z 5 partnerów, wymaganych jest min. 3 partnerów biznesowych

- opcjonalnie 60% budżetu grantu powinno trafić do sektora prywatnego

-  innowacja powinna znaleźć się na rynku w ciągu 36 miesięcy (od rozpoczęcia projektu), wyjątkiem są rozwiązania z zakresu zdrowia

- wspierane rozwiązania powinny być dojrzałe – na poziomie min. TRL 6, a w przypadku innowacji nie-technologicznych wykazywać podobny poziom. FTI ma doprowadzić technologię do poziomu 9, aby mogła być wdrożona na rynek i przynieść korzyści gospodarce i społeczeństwu europejskiemu.

OBSZARY TEMATYCZNE
Wiodąca pozycja w obszarze technologii wspomagających i przemysłowych: ICT, nanotechnologie, zaawansowana produkcja i przetwarzanie, zaawansowane materiały, biotechnologia, przemysł kosmiczny
Wyzwania społeczne: zdrowie, rolnictwo, gospodarka morska i biogospodarka, energetyka, transport, ochrona klimatu i środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami i surowcami oraz problematyka społeczna i bezpieczeństwo obywateli.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W 2016r.
15/03/2016
01/06/2016
25/10/2016

Ewaluacja wniosków projektowych będzie trwała do 3 miesięcy.

Źródło: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14926