WCK Logo

Spotkanie konsorcjum branży spożywczej i meblowej

Spotkania
 Rezerwacja zakończona
 
0
Termin: 2016-03-18

Sprawozdanie ze spotkania liderów inicjatyw klastrowych regionu Wielkopolski branży spożywczej 18.03.2016 r.

18 marca br. w Instytucie Logistyki i Magazynowania miało miejsce spotkanie liderów środowiska klastrowego branży spożywczej i meblowej.

W pierwszej części spotkania przedstawicielka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ze Szczecina, p. Wioletta Krawczyńska przedstawiła założenia, cele, wyniki realizowanych przez Uniwersytet 8 projektów w ramach programu CORNET. Podzieliła się praktycznymi wskazówkami pisania wniosków i ich realizacji. Z prezentacji można było dowiedzieć się o partnerach, korzyściach dla biznesu, będących jednocześnie efektami 2-u letniej współpracy. Omawiane projekty pokazały stopień szczegółowości poszczególnych zagadnień, które brane były pod uwagę przy ocenie wniosków przez NCBiR. Dużą wartością dla uczestników okazały się same tematy projektów, które w niedalekiej przyszłości mogą stać się inspiracją do aplikacji wniosków przez organizacje klastrowe z Wielkopolski. Przedstawicielka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wyraziła gotowość do współpracy w temacie mikrokapsułkowania (Procesy biotechnologiczne, dodatki do żywności, opakowań), opakowań specjalnych (powłoki aktywne, opakowania funkcjonalne, opakowania inteligentne, opakowania barierowe), czy folii kompozytowych (cast, rozdmuch), celulozowych (Papier/Tektura)).

Lista i krótka charakterystyka realizowanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny projektów w ramach programu CORNET

 

FreshCoat

Temat: opracowanie koncepcji ekologicznego opakowania do kwiatów, które z jednej strony zminimalizuje straty hodowców i producentów kwiatów związane z obniżeniem jakości, czy też zniszczeniem, do którego może dochodzić podczas przechowywania i transportu kwiatów, a z drugiej zapewni maksymalną ochronę i wydłużenie okresu trwałości.

Cel:opracowanie jadalnych powłok,które mogą być nanoszone na powierzchnię świeżych warzyw i owoców, aby utrzymać ich jakość przez jak najdłuższy okres czasu.

SmartFlowerPack

Temat: Opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu opakowaniowego na bazie bio‐materiałów przeznaczonego do pakowania kwiatów (rozwiązanie B2B)

Cel: opracowanie koncepcji ekologicznego opakowania do kwiatów, które z jednej strony zminimalizuje straty hodowców i producentów kwiatów związane z obniżeniem jakości, czy też zniszczeniem, do którego może dochodzić podczas przechowywania i transportu kwiatów, a z drugiej zapewni maksymalną ochronę i wydłużenie okresu trwałości.

SubWex

Temat: Woda w stanie podkrytycznym jako „zielony” rozpuszczalnik stosowany do ekstrakcji roślin

Cel: opracowanie zintegrowanego procesu produkcji substancji aktywnych o wysokiej wartości dodanej, które mogą mieć zastosowanie jako dodatki do żywności, substancje odżywcze (nutraceutyki) oraz dodatki do kosmetyków o specjalnym działaniu; proces ten będzie zintegrowany z przemysłem papierniczym

SoLaPack

Temat: Zapobieganie migracji krytycznych substancji przez zastosowanie warstwy sorpcyjnej na materiale opakowaniowym pochodzenia celulozowego

Cel:weryfikacja koncepcji czy wprowadzenie warstwy sorpcyjnej pomiędzy opakowaniem celulozowym a produktem spożywczym spowoduje zatrzymanie migracji substancji krytycznych (z farb, lakierów, klejów) i dzięki temu będzie miało działanie zapobiegające zanieczyszczaniu żywności.

ExtruMiBi

Temat: Otrzymywanie i zastosowanie termostabilnych, naturalnych środków antymikrobiologicznych

Cel: wykorzystanie naturalnych substancji antymikrobiologicznych w produkcji materiałów i opakowań używanych do pakowania żywności w celu zmniejszenia lub/i zahamowania wzrostu niepożądanych mikroorganizmów, które mogą występować na powierzchni produktów spożywczych.

SelectPerm

Temat: Materiały opakowaniowe do żywności o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla (O2 / CO2)

Cel: opracowanie materiału opakowaniowego o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla (O2/CO2) do pakowania świeżych produktów, takich jak mieszanki owocowe i warzywne oraz sery „typu Camembert”, przedłużenie okresu przydatności do spożycia „oddychających” produktów poprzez regulację wymiany gazowej, a tym samym przenikalności O2/CO2 przez materiały opakowaniowe

ActiPoly

Temat: Opracowanie przyjaznego dla środowiska naturalnego, aktywnego, wielofunkcyjnego opakowania przeznaczonego do wydłużenia okresu trwałości świeżej żywności , na bazie termoformowanego materiału włóknistego

Cel: opracowanie nowoczesnego ekologicznego termoformowalnego opakowania o specjalnych właściwościach przeznaczonego do świeżej żywności .

Progress

Temat: Opracowanie organicznej barierowej powłoki na bazie PHA wyprodukowanego z produktów ubocznych produkcji papieru do zastosowania w papierowych i tekturowych opakowaniach

Cel: opracowanie ekologicznej barierowej powłoki na bazie PHA wyprodukowanego z produktów ubocznych powstających podczas produkcji papieru. Stanowią one bogate źródło substancji, które mogą stanowić cenny surowiec do produkcji biopolimeru – PHA (estry kwasów polihydroksylowych).

Źródło: prezentacja Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Programu CORNET, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

W dalszej części spotkania pracownicy Instytutu Logistyki i Magazynowania – Grzegorz Sokołowski, Filip Nowak zaprezentowali zagadnienia związane z identyfikowalnością oraz optymalizacją procesów biznesowych zarówno w branży spożywczej, jak i meblowej. Ostatnie wydarzenia w Europie, których przykładem może być wprowadzenie do obrotu w Czechach alkoholu metylowego, gdzie 38 osób zmarło, kilkadziesiąt doznało ciężkich zatruć, czy przykład sprzedania 750 ton koniny jako wołowiny, czego efektem było wycofanie mięsa z 16 krajów w tym. m.in. z Tesco, Lidl, Aldi; czy wreszcie przykład użycia przez co najmniej 646 producentów zamiast soli spożywczej, soli przemysłowej – pokazują, jak ważne jest wyrażenie gotowości przez biznes do awaryjnego wycofania towaru, bezpieczeństwa konsumenta, walki z fałszowaniem produktów czy dostosowania do aktualnych aktów prawnych.

Prezentacja ukazała, jak w praktyce, w kontekście całego łańcucha dostaw ważne są systemy identyfikowalności, a szczególnie identyfikowalność realizowana za pomocą platform centralnych event – based traceability.

Analiza procesowa obszaru identyfikowalności i ocena efektywności, czy uzyskane zmiany wynikające z wdrożenia platformy identyfikowalności w wyznaczonych obszarach procesowych za pomocą symulacji (BPMN) okazały się na rynku dużym wsparciem w podejmowaniu decyzji zarządczych, dały jednoznaczną i pełną identyfikację przebiegu procesów w firmach, pozwoliły rozpoznać i wyeliminować „wąskie gardła” procesowe, wyznaczyć poziom zaangażowania zasobów w proces, czy wreszcie prowadzić monitoring efektów.

Jako przykłady wyników analizy procesowej w firmach można podać rezultaty badania skuteczności wdrożenia standardów GS1 w obszarze identyfikacji i komunikacji (wdrożenie etykiety logistycznej i komunikatu DESADV):

  1. zwiększenie poprawności dostaw:
  • wskaźnik serwisu prawidłowo dostarczonych wzrósł o 11,1%
  • wskaźnik serwisu dostarczonych wzrósł o 5,7%
  1. skrócenie w opóźnieniach w dostawach:
  • wskaźnik średniego opóźnienia w dniach spadł o 37%
  1. spadek średniego czasu przyjęcia o 47%
  2. spadek średniego wykorzystania zasobów (pracowników) o 30%.

W drugiej części spotkania Radca Prawny - Bartłomiej Musiał z Kancelarii Radcy Prawnego Bartłomiej Musiał przedstawił aspekty prawne tworzenia konsorcjum inicjatyw klastrowych w branży spożywczej i meblowej. Ze względu na brak jakichkolwiek kryteriów wyboru klastrów kluczowych w regionie Wielkopolskim, na chwilę obecną podjęto decyzję o przymiarkach do utworzenia formy prawnej konsorcjum branżowego czy to w postaci związku stowarzyszeń, czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non profit, gdzie wkładem własnym mógłby być dorobek intelektualny każdej inicjatywy klastrowej wchodzącej w skład konsorcjum. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po ogłoszeniu naboru klastrów kluczowych przez UM WW.

 

 

Terminy


  • 2016-03-18

 

Lista uczestników

 Brak uczestników 
 

Wspierane przez iCagenda